RaRo

D´Ranger an d´Rover si Jugendlech, Meedercher a Jongen vu 17 bis 23 Joër. Sie bilden déi iewecht Branche vun Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Hir Ziler sin domat déi nämlecht wéi déi vum ganze Verband. Mee, eleng duerch den Alter ergi sech aner Méiglechkeeten an Ufuerderungen.
  • D´RaRo sin an engem Alter, wou si wichteg Entscheedungen treffe mussen oder virbereeden : d´Wiel vum Beruf, d´Wiel vun engem Liewenspartner an d´Wiel vun enger Liewensorientatioun. Den Numm vun der Branche, Route as Ausdrock vun dësem sichen an ennerwee sin. D´Ziler vun der Route orientéieren sech un de Besoinen vun de Jugendlechen. Si huet als grousst Zil, dass déi Jugendlech lues a lues duerch Aktiounen bewosst un hirem Erwuesse-sin, Engagéiert-sin a Chrëscht-sin schaffen. Eis Method bidd dobäi e Kader. D´Method bei der Route as eng altersgerecht Uwendung vun der Scoutsmethod. Eis Method huet also déi nämlecht Charakteristiken, Typ vun Aktivitéiten an Art a Weis fir se durchzeféieren, wéi déi vun den anere Branchen. Mee bei eis as den eenzelne méi gefuerdert, et as eis wichteg, dass d´RaRo bewosst un hirer egener Perséinlechkeet schaffen. Zur Method gehéiert : d´Liewen an engem Grupp.
    De Grupp wou d´RaRo sech treffen nennt sech Clan. Dëse Clan trefft sech regelméisseg a Versammlungen a setzt sech Ziler a Regelen. D´RaRo léieren zesumme schaffen an huelen Decisiounen zesummen. Mir schwätze vu Cogestioun. All RaRo mecht a sénger Route-Laafbunn eng Progressioun mat.
  • De Projet – De Projet as bei der Route dat, wat bei de CaraPio d´Entreprise as. Et as e praktescht Emsetze vun der Scoutsmethod. Als Projet gëllen all méiglech Aktivitéiten awer dem Alter ugepasst. Et gët sech an Themen erageschafft a jidferee soll Konsequenze fir séng egen Haltung zéien. Beim Plange vum Projet huelen d´RaRo Responsabilitéiten un. Beim Ofschloss gët e Bilan gemaach. De Camp-Volant. D´RaRo sin an engem Alter, wou si hierem Liewen eng Orientatioun musse gin : se sin ënnerwee. De Camp-Volant as dowéinst eng ugepassten Aktivitéit fir eis Branche.
    Reliéis Aktivitéiten. De reliéise Beräich as wahrscheinlech deen, wou déi mannste RaRo a Chef/tainen eenz gin. Eng Hëllef dëst Thema unzegoën, bidden eis Thematesch Weekender. Gruppendynamesch Spiller. Dës Spiller hëllefen, sech den Haltungen a Situatioune bewosst ze gin. Konflikter gin thematiséiert a nët einfach verdrängt. Et gët eng kënschtlech Situatioun geschaf an där kee brauch Angscht ze hun, säi Standpunkt ze vertrieden. Et bleiwt ëmmer nëmmen e Spill. Coeducatioun an Développement communautaire.
  • D´Gesellschaft entwéckelt sech ëmmer weider, an eist Mouvement muss sech lafend neien Erausfuerderunge stellen. Zwee Problemkreesser goufen esou an de leschte Joëren thematiséiert. D´Zesummeliewe vu Mann a Fra, an d´Gemeinschaft op lokalem, nationalem an internationalem Plang. D´Coéducatioun an den Développement communautaire bezeechnen eis Erzéiungsaarbecht op dësen zwee Gebidder.