Wëllefcher

Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasie an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.

Effektiv, Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joer sinn immens virwëtzeg, wëlle gäre bäiléieren, entdecken, fuerschen……, och wann hautdesdaags verschidde gesellschaftlech Phenomener an Tendenze probéieren, dëse Bedierfnesser vum Kand entgéint ze wierken andeems se d´Erliefnëssfähegkeet versichen ze ënnerdrécken.